Onze voorwaarden

Onze Algemene voorwaarden

Wij zijn LifeCourse BV en dit zijn onze algemene voorwaarden. Door als gebruiker of trustee gebruik te maken van de diensten en/of producten van LifeCourse BV, stem je in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wij zullen je vooraf informeren over een dergelijke wijziging en over de datum waarop die van kracht wordt. Als je niet instemt met een wijziging, kun je je overeenkomst ontbinden per de datum waarop de wijziging ingaat. In dat geval dien je het gebruik van onze diensten per die datum te beëindigen.

Voor alle duidelijkheid volgt eerst een aantal definities:

Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website of app een levensdossier aanmaakt of onderhoudt.

Trustee: een door de Gebruiker aangewezen vertrouwenspersoon.

Levensdossier en Dossier: het geheel van teksten, foto’s, video’s, hyperlinks of andere informatie dat door de Gebruiker wordt geüpload, gebruikmakend van de website of app.

LifeCourse BV, Levensdossier.nl, Levensdossier.be, MyMoriam.com en I am: de handelsnamen van LifeCourse BV, statutair gevestigd te Almere en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 57723702.

Corporate website: onze website www.lifecourse.nl

PDF-document: het Levensdossier in zogenaamd PDF formaat, zoals dat via de website of app bereikbaar is voor de Gebruiker of een Trustee.

Artikel 1. Diensten
Wij hebben een betaalde en een niet-betaalde abonnementsvorm op onze dienst. De niet-betaalde versie heeft een maximale looptijd zoals aangegeven binnen jouw profiel. Voor een volledig overzicht van onze diensten verwijzen wij naar het account overzicht op de Website.

Artikel 2. Aanvang abonnement
Een abonnement komt tot stand, zodra wij de registratie voor het lidmaatschap per e-mail hebben bevestigd.

Artikel 3. Kosten gebruik
Lid 1. Het gebruik met een Starter account is kosteloos, maar heeft een maximale looptijd. Deze wordt aangegeven binnen jouw profiel. Na afloop van deze termijn kun je upgraden naar een betaalde variant of besluiten te stoppen. Kies je voor het laatste, wat wij natuurlijk niet hopen, dan heb je nog drie maanden de tijd om je actuele Levensdossier in PDF-formaat te downloaden.

Lid 2. LifeCourse BV kan haar abonnementsvormen en de daarbij behorende kosten op ieder moment wijzigen. Dit kondigen wij dan op de Website aan. Wijzigingen hebben geen invloed op de kosten van de bestaande abonnementen gedurende de lopende abonnementsperiode.

Artikel 4. Verlenging en beëindiging
Lid 1. Abonnementen worden automatisch verlengd en kunnen op ieder moment worden opgezegd door de Gebruiker. Wij betalen je dan de vooruitbetaalde abonnementskosten pro rata terug. Dit laatste geldt niet bij levenslange abonnementen.

Lid 2. Het abonnement eindigt bij overlijden van de Gebruiker. Het Dossier blijft nog 6 maanden na overlijden beschikbaar voor Trustee(s).

Lid 3. LifeCourse BV kan een abonnement opzeggen tegen het einde van de lopende abonnementsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Levenslange abonnementen kunnen door ons alleen worden beëindigd bij bedrijfsbeëindiging, of wanneer artikel 6 lid 4 van toepassing is.

Lid 4. In geval van beëindiging van een abonnement, hebben de Gebruiker en Trustee(s) nog drie maanden de tijd om het Levensdossier in PDF-formaat te downloaden. Daarna rust op LifeCourse BV geen enkele verplichting meer met betrekking tot het Levensdossier.

Artikel 5. Gebruikersinformatie en registratie
Lid 1. De Gebruiker verklaart dat de verschafte informatie die bij registratie wordt verstrekt juist en volledig is.

Lid 2. Aan Gebruikers of Trustees verstrekte wachtwoorden en of pincodes dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet aan derden worden verstrekt. LifeCourse BV is niet aansprakelijk voor kosten of schade die het gevolg zijn van misbruik van het wachtwoord of de pincode. Zodra je vermoedt dat je wachtwoord of pincode in handen van een derde is gekomen, dien je het wachtwoord of pincode te wijzigen en ons hierover te informeren.

Artikel 6. Het Dossier
Lid 1. LifeCourse BV verleent de Gebruiker de mogelijkheid een eigen Levensdossier aan te maken. In dit ‘Levensdossier’ kan allerlei informatie worden opgeslagen. De Gebruiker en Trustee(s) kunnen dit dossier op ieder moment als PDF-document opvragen. We raden aan om dit ook echt te doen. Noch aan dit PDF-document, noch aan het Levensdossier zelf kunnen rechten jegens LifeCourse BV worden ontleend. LifeCourse BV sluit iedere aansprakelijkheid voor gebruik en werking uit.

Lid 2. Het Levensdossier heeft niet de status van een codicil of een testament. Als Gebruiker ben je altijd afhankelijk van de medewerking van (een) Trustee(s) voor het naleven van je wensen. Wil je meer zekerheid, kies dan (ook) voor een meer formele oplossing. Neem hiervoor contact op met een notaris.

Lid 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan in het Dossier informatie in welke vorm dan ook op te nemen die inbreuk maakt op enig recht van intellectuele eigendom, op de persoonlijke levenssfeer of enig ander  recht van derden. Ook overigens mag informatie in het Dossier niet in strijd zijn met de wet. In geen geval is LifeCourse BV jegens Trustees en andere derden aansprakelijk voor de inhoud van het Dossier.

Lid 4. Indien je in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, is LifeCourse BV gerechtigd om zonder voorafgaand bericht en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang toegang tot het Dossier te blokkeren of te beëindigen.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten
Alle door de Gebruiker in zijn Dossier geplaatste gegevens blijven eigendom van de Gebruiker, of van de desbetreffende rechthebbenden. De Gebruiker garandeert dat hij bevoegd is de gegevens in het Dossier op te nemen en vrijwaart LifeCourse BV voor aanspraken van derden.

Alle rechten, waaronder begrepen de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, formats, software, merken (inclusief domeinnamen), databestanden en overige materialen, berusten bij LifeCourse BV of haar licentiegevers.

Artikel 8. Informatie en toepassingen van derden
Lid 1. De website van LifeCourse BV kan informatie, waaronder begrepen advertenties, banners en weblinks, bevatten van derden of daarnaar doorverwijzen. LifeCourse BV kan de juistheid van deze informatie van derden niet garanderen. LifeCourse BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor informatie van derden, noch voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de desbetreffende informatie.

Lid 2. Wanneer je als Gebruiker hebt gekozen voor het gebruik van toepassingen van derden gelden op dit gebruik de algemene voorwaarden, disclaimers en privacyreglementen van de betreffende derde partijen. Daar waar relevant vind je bij die betreffende links duidelijke verwijzingen naar de diensten van derden en de voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
De totale aansprakelijkheid van LifeCourse BV voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door LifeCourse BV, waaronder maar niet beperkt tot (de onmogelijkheid tot) het gebruik van de Website en het Dossier en de daaraan gekoppelde toepassingen is beperkt tot het door de Gebruiker in de lopende abonnementsperiode daadwerkelijk aan LifeCourse BV betaalde bedrag.

Artikel 10. Geheimhouding, beveiliging en privacy
In onze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens van Gebruikers en Trustees. Deze verklaring maakt integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11. Toepasselijk recht
Lid 1. Op deze overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij Gebruiker of Trustee de voorkeur geeft aan een andere bevoegde rechtbank.

Lid 2. In het geval van nietigheid of vernietiging van één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Meest recente wijziging: 1 mei 2018

©opyright - Levensdossier.nl